/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Høringsnotat om – Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Norsk kvinnesaksforening (NKF) ser med tilfredshet at BLD forslår at Diskrimineringsnemnda skal gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven, og at Nemnda også skal gis myndighet til å tilkjenne oppreisning og erstatning. Vi finner det rimelig at Diskrimineringsnemnda utvides fra tre til fire avdelinger, og er glad for at Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle foreslås styrkes.

NKF har imidlertid følgende merknader til enkelte punkter i høringsnotatet:

Om Diskrimineringsnemnda

Departementet uttaler i høringsnotatet at Nemnda vil ha god kompetanse til å behandle slike saker i og med at nemndsmedlemmer har dommererfaring og har medlemmer som kan diskrimineringsrett. NKF mener likevel at det må også stilles krav til medlemmene om kjønnsfaglig kompetanse: I det minste at det blir organisert kurs for nemndas medlemmer og sekretariat om hva det vil si å legge et kjønnsperspektiv til grunn for arbeidet, og om hva som forstås med seksuell trakassering.

Om oppreising og erstatning

NKF finner det ikke rimelig at Nemndas kompetanse til å tilkjenne oppreising skal begrenses til å gjelde seksuell trakassering i arbeidslivet. #metoo-kampanjen har avdekket at alvorlige seksuell trakassering også kan skje i organisasjonslivet og i undervisningssektoren.

NKF henstiller derfor om at bestemmelsene om oppreising også gjøre gjeldende for alle forhold i samfunnslivet. Vi mener videre at arbeidsgivers ansvar må bli nærmere klargjort.

NKF har merket seg at Nemndas arbeid med erstatning bare skal omfatte så enkle saksforhold at erstatningen ikke overstiger 10.000 kr. For at erstatningen skal ha noen mening, må rammen i det minste tredobles.

Om likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

NKF er fornøyd med at LDOs veiledningsrolle i saker om seksuell trakassering skal styrkes, både i arbeidet med i enkeltsaker og med det forebyggende arbeidet med rådgivning, kurs og opplysningsmateriale overfor bedrifter, organisasjonene i arbeidslivet og andre organisasjoner og undervisningssektoren. LDO vil dessuten få økte oppgaver med å følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten som nå blir skjerpet. NKF mener derfor at LDO må styrkes med mer enn de foreslåtte 2-3 nye stillinger.

Om fri rettshjelp

BLD nøyer seg i spørsmålet om fri rettshjelp for seksuelt trakasserte må avvente Justisdepartementets arbeid med å «påbegynne et arbeid med å utforme mandat og nedsette et offentlig utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen». NKF finner dette uholdbart. For NKF er det åpenbart at om LDO kommer til at en sak bør fremmes for Nemnda, bør fri rettshjelp stilles til rådighet. Dette må skje uten å vente på resultatet av det utvalg JD vil oppnevne. BLD omtaler behandling i Nemnda som et «kostnadsfritt alternativ til domstolene» og da må også nødvendig rettshjelp være gratis. Erfaringene tilsier at den som har vært utsatt for seksuell trakassering har behov for juridisk bistand.

Utdanningssektoren o.a.

Det er bra at Kunnskapsdepartementet arbeider med studentombud og med lovverket for utdanningssektoren. Men det er etter NKFs syn ikke tilstrekkelig. Kunnskap om seksuell trakassering og overgrep, og om gjenkjenning og håndtering at dette, må også snarest inngå i utdanningen for alle profesjoner som vil komme i kontakt med slike spørsmål i sitt yrkesliv; bl.a. lærere, sosial- og helsearbeidere, leger, jurister, bedriftsledere mv.

Ressurssentra for dem som har psykiske problemer etter trakassering bør også vurderes styrket.

Tidsplan

Da Stortinget behandlet representantforslag om seksuell trakassering våren 2018, insisterte Stortingsflertallet på at et nytt lavterskeltilbud måtte vente til etter budsjettbehandlingen i 2020. Med det høringsnotatet som nå foreligger, kan NKF ikke se at det skal være nødvendig å vente så lenge. NKF vil derfor be om at lovproposisjonen framlegges for Stortinget med sikte på en rask behandling. LDO og Nemnda bør da kunne sette i gang arbeidet i 2019.

 

Oslo, 1. oktober 2018

For Norsk Kvinnesaksforening

Karin M. Bruzelius