/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Metoo har effekt – de sextrakasserte skal kunne få erstatning

Sist lørdag var det ett år siden metoo-aksjonen startet. I den anledning hadde Dagsavisen et mangesidig oppslag om aksjonen og dens virkninger nå og framover. Ikke alle som ble spurt var optimistiske. Flere pekte på langsiktig arbeid for varige endringer i menns holdninger og atferd. Marie Simonsen nevnte at det bør etableres et lavterskeltilbud til ofre for seksuell trakassering som kan ta opp sakene og stille den som trakasserer til ansvar.

Det gledelige er at et slikt lavterskeltilbud er på gang. Etter flere anmodningsvedtak fra Stortinget har Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) utformet et opplegg for et slikt lavterskeltilbud for sextrakasserte. BLD viser selv til metoo-aksjonen. Opplegget deres har vært ute på høring siden i sommer. Mange har uttalt seg positivt om opplegget. Det har også Norsk Kvinnesaksforening, som i en uttalelse er tilfreds med BLDs forslag om at likestillings- og diskrimineringsnemnda skal utvides til å kunne behandle slike saker og gi oppreising og erstatning, og at ombudet skal styrkes.

Kvinnesaksforeningen har noen merknader som BLD bør ta hensyn til i det videre arbeid.

For det første bør nemndas medlemmer ha kjønnsfaglig kompetanse, eller i det minste må de kurses om hva kjønnsperspektiv i arbeidet vil si og hva seksuell trakassering er.

For det andre, når det gjelder oppreising, bør ikke nemnda begrenses til bare å ta opp saker i arbeidslivet. Oppreising og erstatning bør kunne gis for alle forhold i samfunnslivet – og erstatningssummen bør kunne være høyere enn de foreslåtte 10.000 kr.

Kvinnesaksforeningen ber også om at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) må styrkes mer enn de foreslåtte 2–3 nye stillinger. Det er viktig for både å drive forebyggende arbeid med organisasjoner, næringslivet og offentlig virksomhet, og å veilede enkeltpersoner. Dessuten skal LDO også håndtere hvordan arbeidsgivere overholder aktivitets- og redegjørelsesplikten som BLD samtidig foreslår skjerpet.

I sitt høringsnotat viser BLD til at Justisdepartementet har i gang et utvalg som arbeider med å gjennomgå ordningen med fri rettshjelp. Det er uklart når utvalget blir ferdig. Kvinnesaksforeningen viser til at BLD sier at ordningen med lavterskeltilbudet skal være et gratis alternativ til domstolene, og ber om at det legges til rette for fri rettshjelp med en gang,

Det femte punktet Kvinnesaksforeningen trekker fram gjelder utdanningssektoren. Foreningen framhever at en rekke yrker kan komme i kontakt med seksuell trakassering og overgrep. Det er viktig at disse i sin profesjonsutdanning lærer om trakassering og overgrep og om gjenkjenning og håndtering av dette. Det kan gjelde yrker som lærere, sosial- og helsearbeidere, leger, jurister/advokater og bedriftsledere.

Stortinget gjorde vedtak om lavterskeltilbud for seksuelt trakasserte første gang i juni 2017, og gjentok dette klarere våren 2018. Nå foreligger et opplegg fra BLD og uttalelser med forslag om noen endringer. Norsk Kvinnesaksforening ber om at dette settes i verk i 2019. Årets budsjettbehandling i Stortinget bør åpne for den muligheten.

Innlegg i Dagsavisen 12.10.18 av Bjørg Ofstad, NKF.