/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Jo, kvinners rett til selvbestemt abort før utløpet av 12. svangerskapsuke angripes

En av Kristelig folkepartis seire i forhandlingene om regjeringsplattform er, etter det vi har fått opplyst, at kvinner som før utløpet av tolvte svangerskapsuke ønsker å ta abort for å fjerne ett eller to av flere fostre, må innhente samtykke fra en nemnd. Dette vil være en endring i dagens abortlov § 2 annet ledd første punktum som gir kvinnen rett til å beslutte om abort. Lovavdelingen har tolket denne bestemmelsen slik at den også omfatter det tilfellet at en kvinne som – før utløpet av tolvte svangerskapsuke – oppdager at hun venter flere fostre og ønsker å fjerne ett eller to av disse. Innføring av nemndskrav i slike tilfeller vil kreve endring av lovbestemmelsen. En slik endring kan ikke gjennomføres ved forskrift eller lignende.

Selv med en slik lovendring, vil en kvinne som venter flere barn frem til utløpet av tolvte svangerskapsuke, kunne bestemme svangerskapsavbrudd for alle. Endringen som Regjeringsplattformen innebærer, vil derfor være absurd.

Tallet på kvinner som velger den mindre løsningen fremfor den mer totale, er ikke stort. Det er oftest tale om kvinner som venter flere barn. For mange kan det å få trillinger eller enda flere være en stor belastning.

Om Regjeringen vil foreslå en lovendring, slik regjeringsplattformen bærer bud om, krever vi at saken blir saklig utredet og ikke bare basert på utsagn om «tvillingreduksjon» og hva kvinner kan klare. Innføring av krav om nemndssamtykke er å ta fra kvinner rett til å bestemme over sin egen kropp og egen livssituasjon. Det er etter vårt syn et alvorlig inngrep i kvinners selvbestemmelsesrett.

 

For Norsk Kvinnesaksforening

Karin M. Bruzelius

leder