/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Tiden er inne for å avskaffe abortnemndene

Abortnemndene ble innført den gangen svangerskapsavbrudd skulle avkriminaliseres – for 60 år siden. Nemndenes ansvarsområde ble innskrenket til svangerskapsavbrudd etter 12. uke for mer enn 40 år siden. Regjeringen har nå sørget for en så stor reduksjon av tallet på nemnder at det for mange kvinner er meget krevende å møte «sin» nemnd.

Norske kvinner har, i alle årene de har hatt lovlig adgang til abort, vist at avgjørelsen fra deres side er vel gjennomtenkt – og den beste løsningen for den enkelte i hennes livssituasjon. Aborttallene viser en nedadgående kurve.  Statistikken viser også at tilnærmet alle som «søker» abort etter utløpet av 12. uke, får innvilget dette. Abortloven forutsetter samhandling mellom kvinnen og nemnda, se § 2 fjerde ledd og § 7 annet ledd.  Reduksjonen av antall nemnder har gjort det tilnærmet umulig å etterleve denne forutsetningen. Digitale møter er ikke en god erstatter.

NKF krever at nemndsordningen avskaffes nå. Vilkårene i abortloven § 2 tredje ledd kan opprettholdes ved at det innføres et krav om at kvinnen og en lege bekrefter at ett eller flere av vilkårene i § 2 tredje ledd jf. fjerde ledd, er oppfylt. Endringene nødvendiggjøres også av de vedtatte endringene i bioteknologiloven.

Vedtatt på Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening 6.juni 2020