/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Uttalelse fra Oslo kvinnesaksforenings årsmøte 2021

Oslo Kvinnesaksforening krever kraftfull innsats mot partnerdrap og vold mot kvinner fra en ny regjering. Temaet må inn i forhandlingene om ny regjeringsplattform. Kunnskap og tiltak finnes, men brukes ikke godt nok i dag.

Menns vold mot kvinner er et globalt problem. Siden år 2000 er 156 kvinnerog 19 menn drept av sin partneri Norge. I fjor kom en offentlig utredning av partnerdrap i Norge: «Varslede drap?»[1] Utredningen gjennomgikk et utvalg saker, og fant at de fleste partnerdrapene skjedde etter ett eller flere varsler. Det var partnervold før drapet i alle de utvalgte sakene. Til tross for at dette var et tema i kontakten med politiet og hjelpeapparatet, ble det likevel ikke iverksatt forebyggende tiltak tidsnok. Utredningen ble i høst etterfulgt av en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner: «Frihet fra vold»[2]

Sosiale ulikheter og levekårsutfordringer gjør noen kvinner mer utsatt enn andre, men menns vold rammer kvinner i alle samfunnslag. Partnervold er fortsatt forbundet med skam hos den som blir rammet.

Oslo Kvinnesaksforening mener at en ny regjering må ha en nullvisjon for partnerdrap og vold mot kvinner. Ny regjeringsplattform må bygge videre på Partnerdrapsutvalgets utredning og handlingsplanen som fulgte, og forplikte til tiltak som sterkere enn i dag støtter ofre for vold – som å styrke krisesentertilbudet over hele landet, ilegge omvendt voldsalarm, fjerne voldsmann og ikke offer fra felles hjem og etablere en permanent partnerdrapskommisjon. Ikke minst må samhandling og informasjonsplikt mellom ulike deler av politi og hjelpeapparat systematiseres og styrkes innenfor dette komplekse og sammensatte feltet der det ikke alltid finnes enkle løsninger.

Med en fersk utredning og handlingsplan mener Oslo Kvinnesaksforening at ingen kan skylde på manglende kunnskap for å gjøre et kraftig løft for voldsutsatte kvinner. Dette er et spørsmål om vilje og prioritering. Det er et politisk ansvar å sørge for at denne kunnskapen følges opp og at tiltakene faktisk gjennomføres. 

Menns vold mot kvinner er av Verdens helseorganisasjon (WHO) definert som en pandemi som rammer én av tre kvinner i løpet av livet. Det siste halvannet året har vist at når en pandemi oppfattes som alvorlig nok og viljen er til stede, kan myndigheter og befolkning mobilisere bredt og systematisk for å få slutt på den. 

Oslo, 15.09.21


[1] https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/innstillinger/innstillinger-fra-utvalg/innstillinger-levert-i-2020/partnerdrapsutvalg/id2615621/

[2] https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Barn-og-foreldre/0-24/ny-handlingsplan/