NKF har lenge vært opptatt av at fedre i større grad skal ta del i omsorgen for egne barn, samtidig som vi har tatt opp mulige konsekvenser for kvinner som mødre og for helt små barn av dagens modell med rutinemessig omsorgsstafett i første leveår og tidlig barnehagestart for alle. Vi har foreslått en vesentlig utvidelse av foreldrepermisjonen til 18 måneder som forutsetning for økt fedrekvote, samtidig som vi har bedt om en evaluering av fedrekvotens effekter for ulike familier, og særlig for kvinner og barn.

NKF mener

Les også