Likestilling betyr at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet uavhengig av kjønn.

Landsstyret i Norsk Kvinnesaksforening har definert likestilling på denne måten (definisjonen er skrevet av Torild Skard):


Likestilling dreier seg først og fremst om at kvinner og menn skal ha de samme menneskerettighetene og grunnleggende frihetene. Kvinner skal verdsettes og tildeles makt og ressurser på linje med menn. Men det betyr ikke at kvinner og menn absolutt må være like eller gjøre det samme i enhver situasjon.

For å sikre likestilling er det viktig i mange tilfelle at kvinner og menn behandles likt. Men de skal ikke nødvendigvis behandles likt i alle situasjoner. I noen tilfelle må det underprivilegerte kjønn favoriseres for å oppnå like resultater. Faktiske forskjeller mellom de to kjønns virkelighet må tas med i betraktning.

 

Denne definisjonen bygger på den internasjonalt anerkjente definisjonen av likestilling, som brukes av en rekke FN-organer.

Norsk Kvinnesaksforening har siden etableringen i 1884 vært den viktigste organisasjonen i kampen for likestilling i Norge, og har spilt en sentral rolle i kampen for kvinners stemmerett, for kvinners rettigheter og muligheter i skole, utdanning og arbeidsliv, for etableringen av Likestillingsrådet og det senere Likestillingsombudet (NKF-leder Eva Kolstad var det første ombudet), for likestillingsloven, for implementering av FNs kvinnekonvensjon, og for å få kvinneperspektivet inn i internasjonale organisasjoner, utenrikspolitikk og internasjonal utvikling.