/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Barnetrygden – uttalelse til Statsbudsjettet 2013

Hilde Bojer har på vegne av NKF sendt denne uttalelsen:

Barnetrygden har vært uendret i nominelle kroner siden 2001.  Det innebærer at realverdien har sunket.  Fordelingsutvalget som avga innstiling i 2009, påviste at en øking i barnetrygden vil utjevne inntektsulikhet mellom husholdninger uten at reglene blir endret.  Siden neste 95 pst av trygden blir utbetalt til kvinner, utjevner den også inntektsforskjeller mellom kvinner og menn.  På denne bakgrunn mener Norsk Kvinnesaksforening at det er på høy tid at den blir økt.  Samtidig vil vi advare mot å inntektsprøve den.  Inntektsprøving av barnetrygden vil ha samme virkning som en særskilt progressiv inntektsskatt for mødre, og kan bidra til å gjøre det ulønnsomt for dem å ta lønnet arbeid, eller øke den lønnede arbeidstiden.

Et enkelt og forholdsvis billig tiltak for å avhjelpe barnefattigdom ved hjelp av trygden, ville være å gjeninnføre søskentillegget slik fordelingsutvalget pekte på.   Søskentillegget innebar høyere beløp fra og med barn nr tre.   Det er få familier som har tre eller flere barn, samtidig som det er overhyppighet av mange barn blant fattige barnefamilier. Det er derfor  søskentillegget er et rimelig og effektivt tiltak mot barnefattigdom.