/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

En helt skjev fordeling

Norges eldste og ledende organisasjon som jobber for kvinners rettigheter avspises med 148 000 i årlig grunnstøtte, mens andre organisasjoner får langt mer. Norsk Kvinnesaksforening ber den nye regjeringen om å sikre kvinneorganisasjonene støtte på linje med andre organisasjoner.

Norsk Kvinnesaksforening har gjentatte ganger tatt opp misforholdet mellom støtten til vår organisasjon og andre kvinneorganisasjoner og millionstøtten til Reform ressurssenter for menn, en organisasjon etablert i 2002 som beskriver seg som «Norges første mannssenter» og har som formålsparagraf å «synliggjøre menn som kjønn i samfunnet».

Norsk Kvinnesaksforenings arbeidsutvalg vedtok 21. oktober 2013 følgende uttalelse:

Norsk Kvinnesaksforening er en tverrpolitisk organisasjon som siden 1884 har jobbet og fått gjennomslag for kvinners rett til utdanning, kvinners stemmerett, retten til arbeid, likestillingsloven, opprettelsen av det som nå er Likestillings- og diskrimineringsombudet (vår mangeårige leder Eva Kolstad var første ombud), og mye mer. Vi er også høringsinstans i saker som vedrører kvinner og likestilling. Vi fortsetter å gjøre en viktig jobb i Norge og internasjonale fora for å sørge for at arbeidet for full likestilling fortsetter og at Norge og andre land overholder FNs kvinnekonvensjon, bl.a. gjennom vår internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women, som var den fjerde organisasjonen som fikk generell konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd. I 2014 arrangerer vi bl.a. et møte/side event i forbindelse med kvinnekommisjonsmøtet i New York.

Vi får i år en offentlig grunnstøtte på 148 000 til vårt arbeid. I motsetning til mange andre organisasjoner er vi ikke oppført med noen egen post, men må søke om driftsmidler i konkurranse med andre organisasjoner hvert år. Vi fikk til og med redusert støtte i stemmeretts-jubileumsåret 2013 i forhold til tidligere. NKF har ingen ansatte; alt arbeidet gjøres på frivillig, ulønnet basis og tillitsvalgte må tildels betale for reiser med egne midler. Til sammenligning får Reform ressurssenter for menn 4 millioner i grunnbevilgning uten konkurranse og et like stort beløp i prosjektmidler, og har derfor råd til å ha en stor betalt stab.

I foreliggende forslag til statsbudsjett er det lagt opp til å øke støtten til frivillige organisasjoner med i alt 2 millioner. Dette er et skritt i riktig retning, men ikke tilstrekkelig. En aktiv kvinnebevegelse er en viktig forutsetning for et levende demokrati og for full realisering av kvinners rettigheter. 2 millioner på deling til de mange frivillige organisasjonene som kan søke på disse midlene er på langt nær tilstrekkelig til å rette opp dagens skjevhet.

Se også