/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Nødvendig, verdifullt, verdiskapende? Det ulønnede arbeidet i norsk økonomi

Møte, tirsdag den 19. november kl 1800-2100, Litteraturhuset i Oslo Rom: Amalie Skram. Fri entré.

Norske kvinner har gått fra å være hjemmearbeidende for egen familie til å jobbe utenfor hjemmet og tjene penger. Store deler av den økonomiske veksten kommer fra denne omveltningen i kvinners arbeidsliv. Men hva med det ulønnete arbeidet? Det krever fortsatt stor innsats som i alt vesentlig utføres av kvinner, selv om menn deltar hjemme mer enn før. Hva er betydningen av det ulønnete arbeidet og hvordan skal det verdsettes? Hvorfor er ulønnet arbeid viktig for å forstå økonomi og velferdsstat i framtida? Hvordan kan enn unngå at kvinners økonomiske stilling blir svekket ved at de utfører dette arbeidet? Hva skal kjennetegne et likestilt samfunn på dette området?

I den siste høringen i FNs kvinnekommisjonskomite fikk Norge kritikk for å legge for stor vekt på kjønnsnøytralitet og for ikke å ta hensyn til at kvinner fortsatt tar en større del av det ulønnede arbeidet innen familien. Dette slår negativt ut for kvinner både ved samlivsbrudd og i forhold til pensjon.

Med Charlotte Korens bok Kvinnenes rolle i norsk økonomi som utgangspunkt vil dette møtet diskutere det ulønnede arbeidet: Hva er det verd? Hvordan verdsettes det? Hvilken betydning bør det ha i den økonomiske planleggingen? Hvordan bør det belønnes og verdsettes for å realisere likestilling mellom kvinner og menn?
Disse medvirker: Økonom og forsker Charlotte Koren, økonom, journalist og og forfatter Maria Reinertsen, Ann-Lisbeth Brathaug, ansvarlig for satelittregnskapene,Statistisk sentralbyrås beregning av verdien av det ulønnede arbeidet.

Program

1800 Velkommen. Introduksjon av foredragsholderene og kveldens program
1810-1850 Charlotte Koren: Kvinnenens rolle i norsk økonomi
1850-1900 Pause
1915-1935 Ann-Lisbeth Brathaug Nasjonalregnskapet og satelittregnskapet- hvordan verdsetter SSB det ulønnede arbeidet?
1935-1955 Maria Reinertsen Verdien og verdsettingen av det ulønnede arbeidet. Fra Schønberg Erken til Inga Marte Thorkildsen?
1955-2010 Omrokkeirng og kort pause
2010-2050 Om det ulønnede arbeidet fikk telle. Samtale moderert av Margunn Bjørnholt
2050-2100 Spørsmål og avslutning

Aktuell litteratur
Charlotte Koren Kvinnenes rolle i norsk økonomi

Maria Berg Reinertsen Henriette Schønberg Erken En norgeshistorie sett fra kjøkkenbenken

Ann Lisbet Brathaug og Nina Bruvik Westberg: Oppvask, oppussing og barnepass – hva hvis noen andre hadde gjort det i stedet? Artikkel i Samfunnsspeilet 4/2012 Statistisk sentralbyrå

Kommer januar 2014: Margunn Bjørnholt and Ailsa McKay Counting on Marilyn Waring. New advances in feminist economics