/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

NKF om kvinnelig verneplikt

Høring – Forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – innføring av verneplikt for kvinner)

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til tilsendt høringsnotat med forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven. NKF er som departementet er kjent med uenig i Stortingets vedtak om innføring av verneplikt for kvinner da det etter vårt syn ikke er et skritt i innføringen av likestilling for kvinner i vårt land. Vi tillater oss her å gjengi den resolusjonen som ble vedtatt at Kvinnesaksforeningens landsstyre 27. april 2013 og sendt Stortingets Utenriks- og forsvarskomite:

«Kvinner blir i dag innkalt til sesjon på like linje med menn og har altså samme mulighet som menn til å gå inn i forsvaret. Verneplikt er noe annet – det gjelder alle og innebærer bruk av tvang. Hvorfor skal verneplikten utvides til kvinner, når faktisk bare et lite mindretall av menn avtjener sin?

Det argumenteres for såkalt «kjønnsnøytral» verneplikt. Men hva betyr det? Det meste i samfunnet er kjønnet, og forsvaret er ikke en vanlig arbeidsplass. Her skal en faktisk lære å bruke vold og drepe. Uansett kjønn må nykommere innordne seg i et militært kommandosystem. Samtidig er kvinner spesielt utsatt i et slikt mannsvelde.

Kvinner gjør en viktig samfunnsnyttig innsats gjennom graviditet, fødsel og amming. I tillegg har kvinner fortsatt det tyngste ansvaret for ulønnet omsorg for barn, sjuke og gamle. Selv om kvinner ofte er dobbeltarbeidende, tjener de i Norge i dag fortsatt mindre enn menn, de eier mye mindre, har lavere pensjon og er underrepresentert i stillinger med makt og innflytelse. Å pålegge kvinner en ny byrde som verneplikt i denne situasjonen er ikke bare urimelig. Det er det motsatte av likestilling, fordi det kan forsterke de økonomiske og sosiale kjønnsforskjellene. Det å behandle ulike grupper helt likt, kan faktisk bidra til å øke ulikhetene mellom dem.

Dagens utfordring er å styrke kvinners makt og innflytelse, legge til rette for bedre omsorgspraksis og verdier som likeverd. Ikke minst er det viktig å styrke arbeidet for forebygging og ikke-voldelig løsning av konflikter, nedrustning og fredsbygging. Her trengs kloke styresmakter og entusiastiske unge som vil bygge framtida.»

Gitt vårt syn på ønskeligheten av lovendringen, finner vi ikke grunn til å kommentere departementets forslag til gjennomføringslovgivning nærmere.

Oslo, 24. mars 2014

For Norsk Kvinnesaksforening
Karin M. Bruzelius
Medlem av Arbeidsutvalget