/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Ta ansvar for klimaet

Norsk kvinnesaksforenings landsmøte ber regjeringen ta større ansvar for klimaendringene. Landsmøtet vedtok følgende uttalelse, som er sendt Statsminister Erna Solberg, Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Energi- og miljøkomiteen

Ifølge FNs klimapanels (IPCC) andre delrapport om klimatrusselen, er mennesker, samfunn og økosystemer over hele verden rammet av klimaendringene. Om utslippene ikke kuttes, vil verden kunne oppleve alvorlige virkninger det ikke er mulig å snu. Både tilpasning og utslippskutt er nødvendig, sier IPCC.

Tredje del av femte hovedrapport handler om tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp. Skal de farligste klimaendringene forhindres, må vi begrense temperaturøkningen til to grader, og det må handles nå. Norsk Kvinnesaksforening krever at norske politiker snarest viser vilje til å ta advarslene på alvor og handler deretter. Det er på høy tid at det nå fremmes og vedtas konkrete tiltak for å kutte utslippene i Norge.

Ifølge IPCC må halvparten av utslippene kuttes innen 2050. Samtidig understreker de at det fortsatt er mulig å nå togradersmålet dersom verdens nasjoner setter i verk en rekke teknologiske tiltak og endrer sin atferd. I rapporten peker forskerne også på at jo lengre tid det tar før vi erstatter karbonbaserte energikilder med renere energi, jo vanskeligere og dyrere vil det bli å nå målet.

Nåværende utslippsnivåer vil gjøre planeten 3,7 til 4,8 grader celsius varmere innen 2100, noe som kan bli katastrofalt.
Vår livsstil og kultur har en betydelig påvirkning på energibruk og utslipp. Rapporten påpeker at endringer i forbruksmønsteret vårt når det gjelder reising, energibruk i hjemmet, valg av produkter som varer lengre, kostholdsendringer og reduksjon av matavfall og lavere forbruk er viktig. Dette gjelder særlig i de mest utviklede landene, der utslippene kan bli vesentlig lavere. Norsk Kvinnesaksforening krever derfor at regjeringen legger til rette for holdningsendringskampanjer. Regjeringen bør dessuten omdisponere skatter og avgifter, slik at det blir dyrere å forurense enn å ta miljøvennlige valg.
NKF krever videre drastiske tiltak for å kutte nåværende klimagassutslipp i statsbudsjettet for 2015, som de store utslippene på Mongstad, Snøhvit, fra sementfabrikken i Brevik og på oljeplattformene. Utslippene fra vegtrafikken må reduseres kraftig. Utvikling og vekst av fornybar energi og grønne arbeidsplasser må prioriteres.

Norge må kutte i samsvar med sitt ansvar, dagens utslippsnivå og vår økonomiske kapasitet. De som har gjort minst for å skape klimaendringene er de som rammes hardest. Dette er grunnleggende. Rike land må bidra med penger for at fattige land skal sette i gang med klimatiltak.
Kvinner er underrepresenterte i beslutningsorgan som gjelder miljøspørsmål, både nasjonalt og internasjonalt. NKF ber derfor regjeringen sørge for at kvinner blir bedre representert i disse organer. I utviklingsland, hvor kvinnene generelt har lavere status enn menn, er hun påfallende perifert representert. Vi ber derfor også om at den norske bistandspolitikken tar miljøproblemene på alvor og setter søkelyset på hvordan en ved å støtte kvinnenes stilling også kan påvirke miljøet og minske klimaendringene.
Feminisering av fattigdom er utbredt på verdensbasis, ofte forårsaket av miljøutfordringer. Kvinners erfaringer er sentrale i kampen mot aktuelle klimautfordringer og fattigdom, og må derfor med i all politikkutvikling.

Med vennlig hilsen
Norsk Kvinnesaksforening v/ Janicke Karin Solheim