/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

FNs kvinnekommisjons arbeidsmetoder

Av Joanna Manganara
President i International Alliance of Women, der NKF er medlem

Kvinners frivillige organisasjoner samt feministiske organisasjoner har blitt ekskludert fra forhandlingene av den politiske erklæringen av dette årets sesjon i FNs kvinnekommisjon, CSW 59 samt fra resolusjonen om kvinnekommisjonens arbeidsmetoder. Kvinnekommisjonen synes ikke lenger å være et sted hvor kvinner og feministiske organisasjoner kan uttrykke sine synspunkter og påvirke utviklingen av politikk som påvirker kvinners liv og fremtid.

Rommet for kvinners og feministiske organisasjoner lukkes gradvis, særlig på internasjonalt nivå. De mest omstridte temaene i forhandlingene om kvinner i forhandlingene om kommisjonens arbeidsmetoder har vært kvinners og jenters menneskerettigheter, samt henvisninger til kvinneorganisasjoner og feministiske organisasjoner, samt frivillige organisasjoners observatørstatus i forhandlingene. Formuleringer om kvinners og jentas menneskerettigheter er ikke inkludert. Likeledes er formuleringer om kvinner og feministiske organisasjoner fraværende. Videre nevnes ikke observatørstatus for frivillige organisasjoner i forhandlingene. Det eneste ordet som er inkludert er «jenter». Deltakelse fra frivillige organisasjoner og andre sivile aktører i regjeringsdelegasjoner ble beholdt.

Etter vårt syn bør kvinnekommisjonens rolle være å realisere kvinners og jenters menneskerettigheter, blant annet gjennom kvinnekommisjonens normgivende rolle.
Den bør også styrke det sivile samfunns rolle i kommisjonen inkludert å gjøre forhandlinger om sluttdokumenter åpne for observasjon av frivillige organisasjoner og ikke bare et utvalg av noen få, slik at de frivillige organisasjonenes innspill veksler med m regjeringenes i den generelle debatten og økt deltakelse av frivillige organisasjoner i paneler, rundebord og andre interaktive dialoger.

Kommisjonen bør også sørge for at kvinnekommisjonen spiller en rolle i å overvåke gjennomføringen av bærekraftig utvikling, som inneholder viktige forpliktelser til likestilling. For å konkludere: språket i teksten om kvinnekommisjonens arbeidsmetoder har gått flere skritt tilbake.