/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

2015 – nok et aktivt år for Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) kan se tilbake på 2015 som nok et år der vår aktivitet langt oversteg de ressurser vi har til rådighet. I en tid med en rekke tilbakeslag for kvinners rettigheter har vi i tillegg til egne arrangementer og prosjekter også uttalt oss som høringsinstans og på eget inititativ i en rekke saker.

Et av årets høydepunkter har vært  det nordiske prosjektet om kvinner og økonomi, som vi fikk støtte til fra Nordisk Institutt for Kunnskap om Kjønn (NIKK) sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner i International Alliance of Women. Vår del av prosjektet besto i et møte om aleneforeldres levekår på Litteraturhuset i Oslo i januar, og ble gjennomført  i samarbeid med Oslo kvinnesaksforening, samt et fellesarrangement med tankesmien Agenda om kvinner og  ledelse i næringslivet i august. At morssak og barnesak er kvinnesak er i år igjen blitt særlig aktuelt med en rekke endringer i støtten til aleneforeldre, av barneloven og i ordninger omkring bosted og samvær. Parallelt med engasjement i aktuelle saker, ønsket vi også å sette dette i perspektiv ved å feire Katti Anker Møller og hundreårsjubileet for de Castbergske barnelover, som Katti Anker Møller medvirket til sammen med sin svoger Johan Castberg. Seminaret om Katti Anker Møller ble arangert av NKF på Litteraturhuset i Fredrikstad i oktober og seminaret om de Castbergske barnelover ble arrangert av Stortinget på NKFs initiativ i november 2015. De to seminarene satte familielovgivning, kvinners og barns rettigheter og likestilling i et både historisk og internasjonalt perspektiv. NKF var også medarrangør sammen med Oslo kvinnesaksforening av et møte om skjønnhetstyranniet på Litteaturhuset i Oslo.

Videre har vi bidratt med et stort antall uttalelser og kan også notere oss med et visst gjennomslag. Forslag om delt bosted for barn som ble sendt på høring var modifisert i forhold til de tidligste signalene som NKF reagerte på. Vi har ellers uttalt oss i en rekke saker, som spenner fra flere endringer i familie- og barnelov til internasjonale handelsavtaler.

Vi kan glede oss over stor aktivitet i lokallagene i Oslo, Bergen og Drammen, og i Drammen og Bergen opplever NKF også medlemsvekst. Både Oslo Kvinnesaksforening og  Bergen Kvinnesaksforening har i tillegg til stor aktivitet lokalt også bidratt til høringsuttalelser.

I mars 2015 lanserte vi et nytt tidsskrift på nett, feministen.no. Ved årets slutt kan vi glede oss over betydelig aktivitet og lesertall, takket være Gunhild Maria Hugdal som har trådt inn som medredaktør og gjort en stor innsats med å rekruttere skribenter i høst.

Norsk Kvinnesaksforening tok i 2014, sammen med en rekke andre kvinneorganisajsoner, inititativet til å etablere Norges kvinnelobby. Gjennnom Norges kvinnelobby har vi i 2015 blant annet deltatt med eget arrangement om kvinneorganisasjonenes rolle i demokratiet i forbindelse med møtet i FNs kvinnekommisjon i New York i mars 2015, deltatt på møter og i lobbyvirksomhet overfor politikere og beslutningstakere, og søkt om midler til å koordinere en egen skyggerapport fra sivilsamfunnet til Norges rapport til FNs kvinnekommisjonskomité.

Gjennom International Alliance of Women (IAW) hadde vi ansvar for to arrangementer i forbindelse med FNs kvinnekommisjonsmøte i New York, et om feministisk økonomi, og et om maktens kvinner, av og med Torild Skard.

Ved årsskiftet engasjerer vi oss mot en svekking av kvinners diskrimineringsvern i forslag til ny felles antidiskrimineringslov.

Alt i alt har det vært et produktivt og travelt år, selv om ressurssituasjonen er blitt stadig dårligere, med krympende bevilgninger til likestilling generelt, inkludert organisasjoner som NKF, og med fortsatt null i støtte til Norges kvinnelobby som dermed må driftes av medlemsorganisasjonene med knappe ressurser i tillegg til egen aktivitet.

Med feministisk hilsen og ønske om et godt nytt år der vi ønsker oss mange nye medlemmer og flere hoder og hender.

Margunn Bjørnholt
leder i Norsk Kvinnesaksforening