/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

UD med handlingsplaner for kvinnerettigheter, utvikling og sikkerhet

Frihet, makt og muligheter. Dette er overskriften på Utenriksdepartementets (UDs) nye handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016–2020:

Handlingsplanen ble nylig presentert ved en tilstelning der NKF var til stede.

Handlingsplanen konsentreres om fem tematiske hovedområder som planen skal bidra til:

  • å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle jenter og gutter
  • at kvinner skal delta på lik linje med menn i det politiske liv
  • at kvinner skal ha fulle økonomiske rettigheter og delta på lik linje med menn i arbeidslivet
  • å avskaffe vold og skadelige skikker rettet mot jenter og kvinner
  • å fremme jenters og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter

Handlingsplanen konsentrerer seg i hovedsak om arbeid med utviklingsland, gjennom FN og i direkte samarbeid ved utestasjonene, men berører så vidt også arbeid gjennom Europarådet, EU og Norden. Handlingsplanen følger opp tidligere stortingsmeldinger og FN-resolusjoner. – Den viderefører de lange linjene for likestilling i norsk utenrikspolitikk, heter det. Linjene kan vel trekkes tilbake til FNs kvinnekonferanse i Nairobi i 1985, der det første gang ble satt fokus på kvinner i utviklingspolitikken.

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) hadde gitt innspill til UDs arbeid med denne nye handlingsplanen. NKF tilrådde at Norge burde følge Sverige eksempel og utforme En feministisk utenriks- og utviklingspolitikk – fram mot 2025. UDs handlingsplan tar opp mange av temaene som ble tatt opp i NKFs innspill. Den legger stor vekt på saker som kvinnebevegelsen er opptatt av i dag og som er forutsetninger for at kvinner skal kunne bruke sine økonomiske og politiske rettigheter. Det gjelder frihet fra kjønnsbasert vold, kamp mot barne- og tvangsekteskap, kvinners rett til abort og rett til å bestemme over egen seksualitet.

Handlingsplanen er utformet med hjelp fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal fortsette som en kontrollgruppe ved oppfølging av planen. Blant deltakerne i kontrollgruppen finner vi Astrid Nøklebye Heiberg, ledere i LO og i NHO, i Norfund og i Innovasjon Norge og Helga Hernes for PRIO.

Når det gjelder temaer knyttet til kvinner fred og sikkerhet og FNs resolusjon 1325 mv, vises det til handlingsplanen Kvinner, fred og sikkerhet 2015–2018.

Denne planen er fire departementer med om: UD, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Den tar opp:

  • Fredsprosesser og fredsforhandlinger
  • Internasjonale operasjoner
  • Fredsbygging
  • Humanitær innsats

UD koordinerer arbeidet. Det er plukket ut åtte satsningsland der en medarbeider ved den norske ambassaden samarbeider med lokale myndigheter og organisasjoner. NKF var nylig til stede på et møte i UD i samarbeidsorganet for kvinner, fred og sikkerhet der norske frivillige organisasjoner og medarbeidere ved norske ambassader i satsningslandene deltok.