/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Om Prop. 161 L Endringer i barnelova mv (likestilt foreldreskap)

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) leverte 28. sept. 2015 en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag til endringer i barneloven, se http://kvinnesak.no/forslag-til-endringer-i-barneloven. Prop.161L refererer gjeldende rett i Norge og i flere andre land og omtaler dessuten relevant forskning og utredninger, i hovedsak fra SSB

 

Ifølge Prop. 161 – Endringer i barneloven – har Regjeringen i stor grad tatt hensyn til de innvendinger som er kommet fra i høringsuttalelsene, blant annet fra NKF, likevel gjenstår en del forhold som vi fortsatt bør rette søkelyset mot.

  • Hensynet til at barnets beste skal legges til grunn ved handlinger og vedtak som gjelder barn, bør også slås fast i barneloven.
  • Det er et helt urimelig forslag at det automatisk skal være delt foreldreskap der foreldrene ikke bor sammen ved fødselen. Som ved dagens lov, skal mor ha foreldretten til barnet. Foreldrene må selv kunne avtale samværsrett og far kan reise sak dersom han er uenig. Automatisk delt foreldreansvar kan også føre til at mor sjeldnere vil oppgi barnefarens identitet.
  • Det er viktig at de økonomiske konsekvensene ved delt foreldreskap følges opp. Det er kvinner/mødre som ved samlivsbrudd oftest står svakest stilt økonomisk. Det må vurderes om eksisterende støtteordninger må endres, delt foreldreansvar må ikke føre til økt barnefattigdom. For å unngå økt barnefattigdom ved valg av delt foreldreskap må lov/forskrifter om barnetrygd og bidragsrettigheter gjennomgås og tilpasses.
  • Spørsmålet om tiltak ved samværsabotasje fra den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med bør også følges nøye opp.

 

Flytting innenlands

NKF støtter forslaget om at den av foreldrene som vil flytte, må varsle den andre. I høringssvaret advarte NKF mot at det innføres en ordning der foreldrene må være enige med hverandre før den ene kan flytte.

I Prop. 161 L foreslås det nå en utvidet varslingstid samt at foreldrene ved uenighet med hverandre eller med barnet, kan tilbys mekling. I lovforslaget står et at den som ikke ønsker flytting kan gå til sak. Det er viktig å presisere at før den foreldre som ønsker flytting skal gå til sak, må barnets beste spesielt vurderes.

 

Delt bosted etter samlivsbrudd

I Prop. 161 L går regjeringen bort fra et krav om at delt bosted skal være lovens hovedregel etter samlivsbrudd. Hvis delt bosted, er det viktig det utarbeides klare retningslinjer for hva som kreves for at en delt bostedsordning skal anses å være til barnets beste.