/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Omsorg for eldre og demente pårørende – Kvinner i dobbel tidsklemme

Oslo Kvinnesaksforening har drøftet den vanskelige situasjonen mange kvinner er i når det gjelder omsorg for eldre, ofte demente, pårørende.

Med økende alder i befolkningen, øker også antall pleietrengende med fysiske og mentale lidelser. Tradisjonelt har det i hovedsak vært kvinner som har hatt hovedansvaret for omsorgen, både for egne og ektefellers foreldre. I vår moderne velferdsstat skulle hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem og pleiehjem være tilstrekkelig for at yrkesaktive barn og barnebarn kan leve vanlige liv med jobb og familie. Mye tyder på at dette langt fra er tilfelle, i hvert fall ikke for kvinner med pleietrengende foreldre.

Les hele uttalelsen fra OKFs årsmøte her:

Omsorg for eldre og demente pårørende – Kvinner i dobbel tidsklemme mellom barn, jobb og foreldre

Oslo Kvinnesaksforening har drøftet den vanskelige situasjonen mange kvinner er i når det gjelder omsorg for eldre, ofte demente, pårørende.

Med økende alder i befolkningen, øker også antall pleietrengende med fysiske og mentale lidelser. Tradisjonelt har det i hovedsak vært kvinner som har hatt hovedansvaret for omsorgen, både for egne og ektefellers foreldre. I vår moderne velferdsstat skulle hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem og pleiehjem være tilstrekkelig for at yrkesaktive barn og barnebarn kan leve vanlige liv med jobb og familie. Mye tyder på at dette langt fra er tilfelle, i hvert fall ikke for kvinner med pleietrengende foreldre.

SSBs tidsbruksundersøkelser viser at om menn i langt større grad enn før tar seg av og deler ansvaret for barna i familien, har ikke menn i særlig grad økt innsatsen for omsorg overfor eldre. Også undersøkelser gjort av Pårørendealliansen viser at lang flere kvinner enn menn har ansvar for sine pårørende. Dette understrekes av undersøkelser NOVA (Oslo Met) har gjort, som viser at det offentlige yter langt mer omfattende tjenester for en mann med pleie- og omsorgstrengende foreldre enn for kvinner i tilsvarende situasjon.

Oslo Kvinnesaksforening finner det uakseptabelt dersom kommunale tjenester til pleietrengende eldre utporsjoneres etter gammeldagse oppfatninger om at døtre skal yte mer for sine foreldre enn det som forventes av sønner. Kvinner kan lett komme i en situasjon der de opplever dobbel tidsklemme mellom barn og familie, jobb og demente foreldre. Dette kan føre til hyppig fravær fra jobben eller til redusert arbeidstid, som igjen som igjen kan ha innvirkning på for videre yrkesliv og -karriere.

Oslo Kvinnesaksforening vil be om:

  • at hver bydel i Oslo gjennomgår sine ytelser til pleietrengende med sikte på å rette opp mulige skjevheter i tildeling av hjemmehjelp, hjemmesykepleie og ved tildeling av avlastnings-, pleie- og sykehjemsplasser.
  • at Oslo kommune klargjør udekkede behov for ytelser til eldre pleietrengende og demente i dagens situasjon og for en femårsperiode framover
  • at både fagbevegelsen, arbeidsgiverorganisasjonene, kommunene og KS tar opp spørsmålet om arbeidstakeres rettigheter og muligheter til å bistå med omsorgen til pleietrengende foreldre uten å miste sin arbeidsplass og sine rettigheter i arbeidslivet

Uttalelse vedtatt på årsmøte i Oslo Kvinnesaksforening 6. juni 2018