/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Si nei til egen særdomstol for saker knyttet til barn og familie og til utlendingsfeltet.

Til Graver-utvalget om særdomstoler

Si nei til egen særdomstol for saker knyttet til barn og familie og til utlendingsfeltet.

Vi er kjent med at det i regjeringsplattformen for Solbergregjeringen står at det skal utredes om det bør opprettes en egen særdomstol for saker knyttet til barn og familie og om oppgaver som i dag ligger i Utlendingsnemnda skal overføres til en egen forvaltningsdomstol.

Norsk Kvinnesaksforening mener at barnesaker og saker under Barnevernsloven og andre barnefaglige saker bør gå i de ordinære domstolene. Vi mener at det ikke bør opprettes egne særdomstoler på det barnefaglige området. Vi støtter med dette Graverutvalgets innstilling.

Norsk Kvinnesaksforening mener at det er et grunnleggende prinsipp at barnets beste skal være førende i norsk lovgivning. Gjennom bl a FNs Barnekonvensjon og Grunnlovens § 104, har Norge forpliktet seg til at dette prinsippet skal være førende i alle saker som involverer barn, enten det dreier seg om saker etter Barneloven eller Barnevernsloven.

Vi mener også at det ikke bør opprettes en egen domstol for utlendingefeltet.

Vi viser for øvrig til at norsk rettstradisjon stort sett bygger på et ønske om å unngå særdomstoler.