/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Vern om helse for barselkvinner og nyfødte–Drammen sykehus

Innen 2025 skal det stå ferdig et innbydende, helsefremmende, toppmoderne sykehus i Drammen. Likevel planlegges det å bygge barselavdelingen i en annen etasje enn føden og nyfødt intensivavdeling. I tillegg reduseres sengepostene på barsel fra 29, som det er i dag, til 22. – til tross for faglige anbefalinger fra leger og jordmødre. Dette vil ramme noen av de mest sårbare i landet vårt, nemlig nyfødte og nybakte foreldre.

Føde- og barseltilbudet må ikke lide for kortsiktige økonomiske besparelser.

Planer om seks timers liggetid, færre barselsenger og plassering av barselavdeling i en annen etasje enn føden og nyfødt intensivavdeling er en realitet. Om disse planene gjennomføres vil det få konsekvenser.

Disse er:

  • Kortere liggetid
  • Tidlig atskillelse av mor og barn
  • Tyngre og mer belastende arbeidsdager for jordmødrene og barnepleierne

Med færre sengeposter på barsel risikerer vi kortere liggetid. Det betyr at kvinnen kan bli sendt hjem før det er ordentlig forsvarlig. Barselkvinnen trenger ro, hvile og omsorg, om hun ikke får det på sykehuset, eller hjemme, er det større fare for fødselsdepresjoner, maktesløshet, utmattelse, utrygghet og stress. Det vil påvirke barnets emosjonelle utvikling.

Kort liggetid kan også føre til at amminga ikke er ordentlig etablert før mor og barn drar hjem. Det er vist at kortere liggetid fører til flere akuttinnleggelser av nyfødte, på grunn av dehydrering og gulsott.

Dersom den nyfødte må på nyfødt intensiv blir mor og barn skilt ved fødselen, siden mor er pasient på barsel, og barnet på nyfødt. Det innebærer at mor må ligge i en annen etasje over natten, mens barnet hennes kanskje kjemper for livet i en annen. Det vil skape stresshormoner som vil gjøre det vanskeligere å komme seg etter fødselen. I tillegg vil det hindre igangsetting av amminga, noe som er viktig for helsa til både mor og barn. Dersom mor skulle få innvilga å sove sammen med barnet på nyfødt, krever det mer jobb av jordmødrene og barnepleierne på barsel, da de er nødt til å bevege seg over store avstander for å se til mor og barn. I dag er det kun én jordmor på vakt på barsel på natta. Det vil skape utfordringer om hun må flytte seg mellom etasjer.

At jordmødre og barnepleiere er mobile med tanke på rask forflytning mellom avdelingene er vesentlig for at man lett kan sette inn ressurser der det er størst behov. Det er avgjørende med tanke på helsa til mor og barn.

Å skille avdelinger og å ha kortere liggetid som det nye sykehuset legger opp til, vil gjøre arbeidsdagen til jordmødrene og barnepleierne mer hektisk, tyngre og mer belastende.

Dette er et direkte angrep på kvinnehelsa og de nyfødte. Det vil vi stoppe. Vi ønsker ikke et sykehus som går baklengs inn i framtida.

De som skriver under dette oppropet vil:

  • Ha nyfødt intensiv, fødeavdelingen og barselavdelingen i samme etasje, med umiddelbar nærhet til hverandre.
  • Ha minst like mange senger på barselavdelingen på det nye sykehuset, som det er i dag.

Med ønske om mange underskrifter.

Vennlig hilsen

Drammen kvinnesaksforening

Den norske jordmorforening

Jordmorforbundet NSF

Norsk sykepleierforbund Buskerud

Delta Oppvekst, sykehusutvalget

Fagforbundet

Norsk Kvinnesaksforening