/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Norsk Kvinnesaksforening krever klarere mål for arbeidet med likestilling mellom kjønnene

Norge har sendt rapport til FN om kvinners og jenters stilling i Norge i anledning 25-årsmarkeringen av  vedtaket av Beijingerklæringen (The situation of women and girls in Norway. Development, progress and measures 2014-2019. Beijing 25+) 

Rapporten inneholder en bred gjennomgang av mange samfunnsspørsmål vurdert i et kjønnsperspektiv og gir et imponerende bilde av lover, regler og tiltak som er på gang. Men rapporten sier lite om målene med lovgivningen eller tiltakene eller om hvilken effekt de er forventet å ha for likestillingen mellom kjønnene i Norge. Rapporten omtaler i liten grad diskusjonene av og motforestillinger mot den offisielle politikken på dette området.

Et av hovedområdene som behandles i rapporten, er vold mot kvinner og voldtekt. Til tross for at det blir omtalt at Norge her har alvorlige problemer, sies det særdeles lite om hva som oppnås med de omtalte lovene, reglene og tiltakene. Offentlige myndigheters mangel på kapasitet, kompetanse og penger til å gjennomføre planene, omtales, men følges ikke opp med mer penger. Rapporten sier heller ikke noe om når og hvordan FNs bærekraftsmål om å avskaffe vold mot kvinner og jenter forventes oppnådd av Norge.

Kvinnesaksforeningen krever at det nå blir etablert mål for arbeidet med likestilling mellom kjønnene i Norge på alle områdene som omtales i rapporten, og at det innføres ordninger for å kontrollere måloppnåelsen. Reell likestilling mellom kjønnene og ikke bare formell likestilling, forutsetter sterkere gjennomføringsvilje og økonomiske midler.

Vedtatt på Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening 6.juni 2020