Likestilling betyr at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet.

Landsstyret i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har definert likestilling på denne måten – definisjonen er formulert av daværende NKF-leder og Norges mest anerkjente feminist, Torild Skard:

«Likestilling dreier seg først og fremst om at kvinner og menn skal ha de samme menneskerettighetene og grunnleggende frihetene. Kvinner skal verdsettes og tildeles makt og ressurser på linje med menn. Men det betyr ikke at kvinner og menn absolutt må være like eller gjøre det samme i enhver situasjon.

For å sikre likestilling er det viktig i mange tilfelle at kvinner og menn behandles likt. Men de skal ikke nødvendigvis behandles likt i alle situasjoner. I noen tilfelle må det underprivilegerte kjønn favoriseres for å oppnå like resultater. Faktiske forskjeller mellom de to kjønns virkelighet må tas med i betraktning.»

— Landsstyrevedtak, 3. februar 2007, trykket i Kvinnesaksnytt 2007 nr. 1 s. 12–13

Definisjonen bygger på den internasjonalt anerkjente definisjonen av likestilling, som lagt til grunn i blant annet FNs kvinnekonvensjon og av en rekke FN-organer. Når NKF bruker begrepet likestilling i uttalelser og andre dokumenter er det i denne nyanserte og faglige betydningen.

Norsk Kvinnesaksforening kjempet frem likestillingen i Norge

Norsk Kvinnesaksforening er Norges eldste og ledende organisasjon som arbeider for jenters og kvinners rettigheter. NKF har siden 1884 i stor grad kjempet frem likestillingen i Norge og det statlige apparatet og lovverket som er knyttet til det. NKF innførte også begrepet likestilling i Norge, og begrepet er nært knyttet til NKFs politiske tradisjon.

NKFs grunnlegger Gina Krog var en kompromissløs forkjemper for likestillingstanken. I formålsparagrafen fra 1936 ble NKFs mål definert som «kvinners fulle likestilling med menn i stat og samfund». NKF var frem til 1970-årene den eneste organisasjonen med et program som bygget på likestilling, og NKFs likestillingspolitikk møtte lenge motstand både på høyresiden og den radikale venstresiden. I løpet av 1970-årene overtok staten NKFs likestillingspolitikk, og likestillingsideen fikk en offisiell forankring; de statlige organene i Norge som arbeider for likestilling kom i stand etter forslag fra NKF og ble bygget opp av sentrale NKF-medlemmer – herunder NKFs mangeårige leder Eva Kolstad, som ble det første likestillingsombudet. NKF kjempet også frem likestillingsloven.