/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Handling mot barnefattigdom

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening krever handling mot barnefattigdom. Et effektivt virkemiddel vil være økt barnetrygd.

Minst 92 tusen barn i Norge lever under fattigdomsgrensen. Dette kommer fram i en rapport fra Statistisk sentralbyrå av 16. april i år. Antall barn som lever i fattigdom har økt de siste årene til tross for at samtlige politiske partier hevder at de prioriterer å bekjempe barnefattigdom.

Barnefattigdom skyldes oftest lav yrkesdeltaking, mange barn eller begge deler. På lengre sikt er det viktig å bekjempe barnefattigdom med tiltak som øker foreldrenes tilknytning til det lønnede arbeidsliv. Men slike tiltak krever tid, og blir dessuten vanskelige i en tid med høy og stigende arbeidsløshet. Tilbud som gratis kjernetid i barnehage kan være en hjelp,
men er samtidig fattigdomsfelle som kan svekke lønnsomheten av å ta lønnet arbeid.

Et effektivt virkemiddel vil være økt barnetrygd. Den har vært uendret siden 2001. Et noe mindre kostbart tiltak, som også vil ha god virkning, er å gjeninnføre søskentillegget, dvs.høyere sats for barn nr. tre og etterfølgende.


Uttalelse vedtatt av Norsk Kvinnesaksforenings Landsmøte 21. mai 2016