/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

Landsstyremøtet 21. mai 2011

På  møtet vedtok landsstyret  resolusjoner vedrørende likelønn, kampen mot voldtekt, økt fedrekvote og barnets beste. Resolusjonene finner du her: 1) Foreldrepermisjonen:   Økt kvote for mor, ikke bare for far           Under Brundtland-regjeringene ble det tatt et krafttak for barneomsorgen. Fra 1987 til 1993 ble fødselspermisjonen for mor og barn utvidet fra 18…...

Read more

Uttalelse sendt Regjeringen om pensjonsreformen

Arbeidsdepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å evaluere pensjonsreformen som skal iverksettes fra 2011. NKF mener kvinner, og spesielt eldre kvinner, diskrimineres av reformen. Evalueringen må derfor spesielt ta for seg virkningene av reformen i dette perspektivet....

Read more

Det er et svik mot kvinnene at barselsomsorgen blir stadig dårligere

NKFs landsmøte 24. april 2010 vedtok uttalelse om dårligere barselomsorg og om lovgrunnlaget for arbeidet mot kvinnediskriminering....

Read more

Lovfesting av krisesentertilbud

Uttalelse fra Norsk Kvinnesaksforening om Lov om kommunale krisesentertilbod (Ot.prp.nr.96 – 2008-2009), sendt til familie- og kulturkomiteen på Stortinget 29. mai 2009 Stortinget, Karl Johansgt 22, 0026 Oslo. NKF begrunner  i brevet sin skepsis til det kjønnsnøytrale forslaget. NKF ønsker fortsatt krisesentrene som i tillegg til å ta seg av…...

Read more

Kvoter kvinner i kulturen

Uttalelse fra Norsk Kvinnesaksforening  vedtatt på landstyremøtet 2008 og sendt til Arbeids- og inkluderingsministeren, Barne- og likestillingsministeren og Kulturministeren 3. mai 2008. Det norske kulturlivet er overveldende mannsdominert. Gjennom kartlegginger på 1980- og 90-tallet ble det klarlagt at langt de fleste som snakker i NRK, er menn. Til tross for…...

Read more