/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

NKF i Stortinget: Stopp diskrimineringen av kvinneorganisasjonene

Kvinnesaksorganisasjonene diskrimineres ved tildelingen av støtte fra det offentlige. NKF krever økning av bevilgningene og en mer rettferdig fordeling av midlene. Dette sa NKFs nestleder Karin Bruzelius i høring i Stortingets familie- og kulturkomite 10. november 2014....

Read more

NKF mener: Et nyansert syn på foreldrepermisjonen

NKF er skeptisk til fedrekvoten i dagens form, og mener en betydelig økning av foreldrepermisjonen må være en forutsetning for en lang fedrekvote. NKF ønsker en evaluering av fedrekvotens effekter for ulike familier, og særlig for kvinner og barn....

Read more

Revisjon av pensjonsreformen

Norsk Kvinnesaksforening henstiller til Regjeringen om snarest å ta initiativ til en gjennomgåelse av pensjonsreformen i et likestillings/kvinneperspektiv. Deling av pensjonsopptjening mellom ektefeller, som en del av et felles bo, bør også utredes....

Read more

Manglende støtte til kvinneorganisasjonene brudd på FNs kvinnekonvensjon

I år fikk NKF redusert sitt driftstilskudd ytterligere, fra fjorårets bunnivå. NKFs landsmøte mener den manglende støtten til kvinneorganisasjonene er et brudd på FNs kvinnekonvensjon....

Read more

NKF-landsmøtet: Grunnlovsforslaget om rett til liv åpner for omkamp om abortloven

Formuleringen «ethvert menneske har rett til liv», som er foreslått som første ledd i ny § 93 i Grunnloven, vil kunne åpne for å gjøre gjeldende i en sak for domstolene at abortlovens bestemmelser er i strid med Grunnloven, uttaler landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening....

Read more