/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

Omsorg for eldre og demente pårørende – Kvinner i dobbel tidsklemme

Oslo Kvinnesaksforening har drøftet den vanskelige situasjonen mange kvinner er i når det gjelder omsorg for eldre, ofte demente, pårørende. Med økende alder i befolkningen, øker også antall pleietrengende med fysiske og mentale lidelser. Tradisjonelt har det i hovedsak vært kvinner som har hatt hovedansvaret for omsorgen, både for egne…...

Read more

Ordningen med fri rettshjelp svekkes

Ordningen med fri rettshjelp svekkes, dette vil spesielt ramme enslige forsørgere (kvinner) og deres barn. I revidert nasjonalbudsjett har Regjeringen og KRF har blitt enige om kutt i revidert nasjonalbudsjettet på NOK 87,1 millioner. Kuttet svekker ordningen med fri rettshjelp. Dette begrunnes med at andelen husholdninger som kvalifiserer til fri…...

Read more

Vern om helse for barselkvinner og nyfødte–Drammen sykehus

Innen 2025 skal det stå ferdig et innbydende, helsefremmende, toppmoderne sykehus i Drammen. Likevel planlegges det å bygge barselavdelingen i en annen etasje enn føden og nyfødt intensivavdeling. I tillegg reduseres sengepostene på barsel fra 29, som det er i dag, til 22. – til tross for faglige anbefalinger fra…...

Read more

Si nei til egen særdomstol for saker knyttet til barn og familie og til utlendingsfeltet.

Til Graver-utvalget om særdomstoler Si nei til egen særdomstol for saker knyttet til barn og familie og til utlendingsfeltet. Vi er kjent med at det i regjeringsplattformen for Solbergregjeringen står at det skal utredes om det bør opprettes en egen særdomstol for saker knyttet til barn og familie og om oppgaver…...

Read more

Norge må gå i bresjen for økte midler til seksuell og reproduktiv helse!

Til representantskapsmøtet i FOKUS Norge må gå i bresjen for økte midler til seksuell og reproduktiv helse! Norsk Kvinnesaksforening er svært bekymret over at USA ved Trumpadministrasjonen vil kutte 200 mill dollar til FNs program for seksuell og reproduktiv helse. Vi er kjent med at Nederland, Belgia og Sverige har…...

Read more