/kvinnesak
post@kvinnesak.no

likestilling

Fedrekvoten har dårlig dokumentert effekt på likestilling

Fedrekvotens effekt på likestilling er dårlig dokumentert, men det er politisk attraktivt å omfordele noen permisjonsuker fra kvinner til menn....

Read more

NOU 2011: 18 Struktur for likestilling – NKFs høringsuttalelse

NKF har avgitt denne uttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet om utredningen: «I.       Generelle merknader  NKF har merket seg at utredningen som nå foreligger, er en delutredning fra utvalget som ble oppnevnt 12. februar 2010 med oppdrag å utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. I den foreliggende…...

Read more

Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering

  Norsk Kvinnesaksforening har sendt følgende brev til Stortinget i anledning budsjettforslaget for 2012:  Støtten til likestillingspolitisk arbeid har stagnert de siste årene, mens det trengs betydelig satsing. Frivillige kvinne- og likestillingspolitiske organisasjoner spiller en sentral rolle for å påvirke opinionen, styrke kvinners stilling og skaper et balansert demokrati. Men…...

Read more

Kvinner i politikken

På møte 2. mars 2011 holdt statssektretær Kjersti Bergstø følgende innledning på møte arrangert av Norsk Kvinnesaksforening og Mira i fellesskap: Takk for introduksjonen og for invitasjonen om å komme hit i dag! Dette er en sak jeg brenner for, og som fikk ny aktualitet for meg da jeg for…...

Read more

Det er et svik mot kvinnene at barselsomsorgen blir stadig dårligere

NKFs landsmøte 24. april 2010 vedtok uttalelse om dårligere barselomsorg og om lovgrunnlaget for arbeidet mot kvinnediskriminering....

Read more