/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Torild Skard utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening

Av Margunn Bjørnholt, leder for Norsk Kvinnesaksforening, 11. mai 2014

Torild Skard sammen med Kirsti Kolle Grøndahl på landsmøtet til Norsk Kvinnesaksforening i 2014, foran portrettet av Gina Krog.

Torild Skard sammen med tidligere stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl på landsmøtet til Norsk Kvinnesaksforening i 2014, foran portrettet av Gina Krog.

Torild Skard ble utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening på årets landsmøte. Torild Skard har vært en profilert leder av Norsk Kvinnesaksforening gjennom flere år og foreningen har i hennes tid markert seg i en rekke saker. Hun har blant annet særlig bidratt til å sette fokus på foreldreskapet og situasjonen for barn og småbarnsforeldre, kvinners politiske deltagelse, stemmerettskamp og kvinnelige pionerer, samt innspill til viktige lovprosesser, herunder endringer av likestillingsloven og Grunnloven. Skard var sentral i å få istand stemmerettsjubileet i 2013, og satt i den regjeringsoppnevnte Stemmerettskomiteen. Hun har også nylig utgitt bok om alle verdens kvinnelige stats- og regjeringssjefer. Boken ble lansert i 2012 med et stort seminar  der Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og Islands tidligere president Vigdis Finnbogadóttir delte sine erfaringer. Boken kommer nå i revidert utgave på engelsk. I 2012 ble Torild Skard utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats for kvinner og barns rettigheter i Norge og internasjonalt gjennom mange tiår.

Torild Skard var Norges første kvinnelige lagtingspresident (1973–77). Som første kvinne i en lang rekke stillinger og verv, nasjonalt og internasjonalt, har hun markert seg som en sterk og engasjert forkjemper for kvinners og barns rettigheter. Gjennom dette arbeidet har hun bidratt til å løfte frem kvinner og barns behov, både i Norge og internasjonalt.

Skard tok lærereksamen 1958 og arbeidet så noen år som lærer, før hun tok cand.paed.-eksamen ved Universitetet i Oslo 1965. Hun arbeidet deretter i Oslos kommunale fritidsklubber for ungdom og ved Statens spesiallærerhøgskole i Bærum. 1972–73 var hun universitetslektor i sosialpolitikk ved Universitetet i Tromsø. I disse årene skrev hun et stort antall bøker og artikler om barn og ungdom.

Som 19-åring meldte Skard seg inn i Arbeiderpartiet gjennom Sosialistisk Studentlag i Oslo, og hun var leder for laget da det ble ekskludert fra Arbeiderpartiet i 1959. Hun var sentral i Sosialistisk Folkeparti (SF) fra stiftelsen i 1961. I flere år var hun medlem av redaksjonskomiteen i bladet Orientering, og 1962–63 var hun sekretær for SFs stortingsgruppe. 1965–69 møtte hun en rekke ganger på Stortinget som vararepresentant for Oslo SF. Ved kommunevalget 1971 ble det mobilisert på bred front for å få flere kvinner inn i kommunestyrene, og Skard ble valgt inn for Oslo SF med flest stemmer i sitt parti.

Torild Skard var Norges første kvinnelige lagtingspresident

Torild Skard var Norges første kvinnelige lagtingspresident

Torild Skard var stortingsrepresentant for Sosialistisk Valgforbund (SV) 1973–77 og ble som første kvinne valgt til president i Lagtinget. På Stortinget markerte hun seg som en iherdig talskvinne for de svakes rettigheter, miljøvern og kvinnesak. Hun har stått sentralt i debatten om viktige kvinnepolitiske saker som abortlov og likestillingslov og har etablert seg som respektert autoritet på likestilling, bl.a. med boken Halve jorden: Innføring i kvinnepolitikk.

Kvinners stilling i Norge og andre deler av verden var også viktig i hennes arbeid som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttene 1978–84. Torild Skard har skrevet en rekke bøker og artikler om kvinner og politikk. Hennes internasjonale engasjement og faglige dyktighet førte henne 1984 til stillingen som direktør for kvinnespørsmål i UNESCO i Paris, med ansvar for få en mannsdominert organisasjon til å ta likestilling på alvor så vel innad som utad.

Torild Skard som UNICEFs regionaldirektør for Vest- og Sentral-Afrika

Torild Skard som UNICEFs regionaldirektør for Vest- og Sentral-Afrika (1994–1999) med ansvar for UNICEFs arbeid i 23 land. I hennes tid opplevde regionen en rekke kriger og humanitære katastrofer.

Hun var den første kvinnelige ekspedisjonssjefen i Departementet for utviklingshjelp (DUH) og senere i Utenriksdepartementet (UD) etter at DUH og UD ble slått sammen. I 1991 ble hun spesialråd for bistandssaker. Hun var leder for det internasjonale styret for FNs barnefond (UNICEF) 1988–89. 1994–99 var hun regionaldirektør for UNICEF i Vest- og Sentral-Afrika med ansvar for organisasjonens arbeid i 23 land. Boken hennes om utvikling i Afrika, Mødrenes kontinent: Blant jentebruder, helbredere og barnesoldater i Vest- og Sentral-Afrika, er oversatt til flere språk.

I 1998 ble hun kommandør av Republikken Senegals nasjonale løveorden. Tilbake i Norge var hun 1999–2003 spesialrådgiver i UD. Som pensjonist arbeider hun fortsatt som forfatter og skribent, samt som forsker, og var tilknyttet NUPI som seniorforsker.

Torild Skard som styreleder for FNs barnefond (UNICEF)

Torild Skard som styreleder for FNs barnefond (UNICEF)

Torild Skard har påtatt seg flere kvinnepolitiske verv. 2003–07 var hun nestleder i SVs kvinnepolitiske utvalg, og fra 2005 var hun nestleder i styret for Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS).

Etter initiativ fra Torild Skard ble det nedsatt en komite for å forberede hundreårsjubileet for stemmeretten i 2013, og hun deltok aktivt i komiteen. Skard tok også initiativ til markering av hundreårsjubileet for Anna Rogstad, den første kvinne som møtte på Stortinget (i 1911), og har hentet frem ny kunnskap og skrevet om Rogstad.

Torild Skard har betydd mye som forbilde og inspirator for flere generasjoner kvinner – og menn – i Norge og andre land. Norsk Kvinnesaksforening takker henne for hennes utrettelige innsats for kvinnesaken i et halvt århundre og for at hun har bidratt med sin samlede erfaring, kompetanse og store arbeidskapasitet som leder av Norsk Kvinnesaksforening fra 2006. Vi er glade for å utnevne Torild Skard til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening.

Les også