/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

NKF på Beijing+20-forum i Genève: Hva skal skje med kvinners rettigheter?

NKF-leder Margunn Bjørnholt og tidligere NKF-leder Torild Skard deltok i begynnelsen av oktober 2014 på Beijing+20-forumet i Genève. Der diskuterte 350 organisasjoner fra det sivile samfunnet utfordringene som gjenstår for å oppfylle målene i handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995.

Torild Skard og Margunn Bjørnholt i Genève

Gjennom NKFs medlemskap i International Alliance of Women (IAW) bidrar NKF til å fremme kvinnesaken internasjonalt, blant annet gjennom FN-systemet. IAW har representanter i mange FN-organer og leder av komiteen for frivillige organisasjoner ved FN i New York. I begynnelsen av november deltok vi på et regionalt formøte for neste års kvinnekommisjonsmøte. Da er det 20 år siden Beijing-plattformen ble vedtatt, og statene må gjøre opp regnskap og veien videre pekes ut. Forhandlingene om hva som skal inn i forslaget til sluttdokument pågår nå. Samtidig går tusenårsmålene ut, og man skal vedta en ny plan for utvikling, post 2015. Et stridstema er om man klarer å få inn likestilling som et eget mål. Dette har kvinnebevegelsen jobbet veldig hardt for.

Denne tautrekkingen om tekster kan virke ørkesløs. Da er det viktig å huske at all fremgang for kvinners rettigheter bygger på kvinneorganisasjonenes kamper og mobilisering nasjonalt og internasjonalt. Kvinnekonvensjonen og etterfølgende dokumenter, herunder Beijing-plattformen, er resultatet av de store kvinnekonferansene i FN-regi. Forsvar av oppnådde rettigheter, så vel som all videre fremgang, er avhengig av et fortsatt aktivt og levende sivilsamfunn. Derfor er finansiering av kvinneorganisasjonene et viktig punkt i forslaget til det videre arbeidet med kvinners rettigheter, i tillegg til utbygging av en struktur for likestilling i de enkelte land. Dette er høyst aktuelle tema også i Norge. Likestillingsutvalget, ledet av Hege Skjeie, pekte på at Norge mangler en struktur for likestilling, og at manglende ressurser gjør at kvinneorganisasjonene ikke kan spille den rollen de burde som pådrivere for likestillingspolitikken.

På møtet i Genève foreslo og deltok IAW på to paneler, et om kvinner og økonomi, der IAW-president Joanna Manganara og NKF-leder Margunn Bjørnholt (som er med i IAWs styre og ansvarlig for IAWs arbeidsgruppe om kvinner og økonomi) hadde innlegg. I panelet om kvinner og makt, hadde tidligere NKF-leder Torild Skard innlegg etter invitasjon fra IAW.

Innleggene ble oppsummert og deler av dem inngår i sluttdokumentet med anbefalinger fra dette regionale forumet til den sentrale Beijing+20-prosessen. Den siste delen av uken i Geneve møttes regjeringene. Det var pinlig for Norge. Den første dagen sto Norges stol tom, før en tydelig ikke forberedt og dårlig informert person representerte Norge i siste del av regjeringsmøtet. Likestillingsministeren deltok heller ikke på kvinnekommisjonsmøtet i New York tidligere i år. Om Norge nedprioriterer deltakelse i FNs arbeid med kvinners rettigheter er det meget betenkelig.