/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

NKF advarer mot å tillate surrogati

NKF advarer mot å tillate surrogati.Følgende høringsuttalese er sendt statsråd Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov: Vedrørende surrogati Norsk Kvinnesaksforening (NKF) mener surrogati reiser mange vanskelige moralske, etiske og rettslige spørsmål.Vi etterlyser mer kunnskap om følgende spørsmål: Hvem bestemmer, hva er motivet for å være…...

Read more

Kvinner Nobel-komiteen overså

Tre kvinner fikk Nobels fredspris i perioden 1901 – 1960: Bertha von Suttner, Jane Addams og Emily Green Balch. I tillegg ble 36 kvinner nominert som fredspriskandidater. Selv om mange av dem var ruvende personer i sin samtid, er de nå stort sett glemt, og ikke nådde de opp og…...

Read more

Overgangsstønaden til aleneforeldre

NKF har sendt følgende høringsinnspill om endrigner i overgangsstønaden til aleneforeldre....

Read more

Nei til økt midlertidighet i arbeidslivet

Høringsinnspill om endringer i arbeidsmiljøloven og økt adgang til å ansette i midlertidige stilinger...

Read more

Høring – ny, utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

Norsk kvinnesaksforening har sendt følgende høringssvar til Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet om endrigner i forldrepermijsonsordningen....

Read more