/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

Høring – utredning om det strafferettslig diskrimineringsvernet

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har med interesse tatt del av utredningen om det strafferettslige diskrimineringsvernet skrevet av Kjetil M. Larsen, etter oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Vi er tilfreds med at arbeidet med å følge opp Larsens forslag til endringer i det strafferettslige diskrimineringsvernet vil bli fulgt opp av Justis- og…...

Read more

Høringsnotat om – Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Norsk kvinnesaksforening (NKF) ser med tilfredshet at BLD forslår at Diskrimineringsnemnda skal gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven, og at Nemnda også skal gis myndighet til å tilkjenne oppreisning og erstatning. Vi finner det rimelig at Diskrimineringsnemnda utvides fra tre til fire avdelinger,…...

Read more

Høringsnotat: «Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet».

Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til det tilsendte høringsnotatet. Foreningen er tilfreds med at departementet nå har utarbeidet forslag som vil styrke arbeidsgiveres og offentlige myndigheters plikt til å arbeide aktivt for å fremme kjønnslikestilling og for å hindre kjønnsdiskriminering, og dessuten forslag som vil pålegge arbeidsgivere og alle offentlige myndigheter…...

Read more

INNSPILL TIL UTENRIKSDEPARTEMENET OM HØRING AV NORGE I FNS MENNESKERETTIGHETSRÅD

INNSPILL TIL UTENRIKSDEPARTEMENET OM HØRING AV NORGE I FNS MENNESKERETTIGHETSRÅD Norsk Kvinnesaksforening(NKF) mener at det er viktig å fremheve kvinnenes rettigheter når Norge skal høres i FNs menneskerettighetsråd. Likestilling har i Norge vært avgjørende for velferd og økonomisk utvikling. Retten til lønnet arbeid, til å forsørge seg selv, er en…...

Read more

Høring – Endringer i barneloven og statsborgerloven

Høring – Endringer i barneloven og statsborgerloven Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til Barne- og likestillingsdepartementets forslag til endringer i barneloven og statsborgerskapsloven (ref. 17/219). Departementet foreslår å innføre mulighet for å be om DNA-test av barn født i utlandet for å fastslå farskap i saker hvor identitet er usikker og…...

Read more