/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

Forslag til forskrift til barneloven om klargjøring av morskap

Følgende uttalelse ble sendt til BLD: Oslo, den 16.desember 2013 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Pb 8036 Dep No-0030 Oslo Høring: Forslag til forskrift til barneloven om klargjøring av morskap. Norsk Kvinnesaksforening (NKF) er klar over at høringsfristen for utkastet er ute, men ønsker likevel å gjøre departementet oppmerksom på enkelte…...

Read more

Politikk for Likestilling – Uttalelse om NOU 2012: 15

Høringsuttalelse om NOU 2012: 15 Politikk for likestilling  Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har med stor interesse tatt del av utredningen om politikk for likestilling – NOU 2012: 15. Utredningen inneholder mange viktige opplysninger om fremdeles eksisterende forskjeller i kvinner og menns kår i Norge. I arbeidet med å følge opp utredningen…...

Read more

Kvinnediskriminerende bestemmelser i utlendingsforskriften

NKF har sendt følgende uttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet i anledning forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.): Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til departementets høringsbrev 9. oktober 2012 (ref. 12/6587) hvor departementet foreslår å heve underholdskravet i saker som gjelder etablering av nytt familieliv (familieetablering),…...

Read more

Barnetrygden – uttalelse til Statsbudsjettet 2013

Hilde Bojer har på vegne av NKF sendt denne uttalelsen: Barnetrygden har vært uendret i nominelle kroner siden 2001.  Det innebærer at realverdien har sunket.  Fordelingsutvalget som avga innstiling i 2009, påviste at en øking i barnetrygden vil utjevne inntektsulikhet mellom husholdninger uten at reglene blir endret.  Siden neste 95…...

Read more

Høringsnotat – Forslag til endringer i barneloven – Samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson m.m

NKF har sendt følgende uttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet:  Norsk Kvinnesaksforening (NKF) viser til brev og har følgende merknader til departementets forslag i høringsnotat.  I. Generelt om den foreslåtte endringen NKF er enig i at det bør være en adgang for retten til å fastsette tilsyn som vilkår for gjennomføringen…...

Read more